२०७९ साल साउन ७ गते हुने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेष परीक्षा (Special Exam) को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।