निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूको क्रमाङ्क कायम गरिएको सम्बन्धमा (२०७८ कार्तिक ११)