नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सेवाग्राही चिकित्सकलाई सूचना ! (२०७८ साउन १२ )