नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सिलबन्दी दरभाउ आह्ववानको म्याद थप गरिएको सूचना (२०७९/११/१०)