नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षाको बार्षिक तालिका २०७९ तथा बिशेष परीक्षा (Special Exam) को फारम खुलेको सम्बन्धी सूचना ।