नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको नामावली प्रकाशन गरिएको l (सूचना प्रकाशन मिति २०८०/०७/0२)