नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बिशेषज्ञ दर्ताको लागि लिइने बिशेष परीक्षा (Special Examination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !