नाम दर्ता किताबबाट चिकित्सकको नाम हटाउने सम्बन्धी सूचना ! (२०७७-०९-१०)