मिति २०७७ फागुन ९, १० र ११ गते सम्पन्न दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी सूचना (२०७७ फागुन ११ गते)