कोभिड-१९ को उपचारसंग सम्बन्धित नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचना (२०७८ बैशाख ३०)