इन्टर्नसीप लगायत छोटो अविधको तालीम र इलेक्टिभमा आउने विद्यार्थी/चिकित्सक सम्बन्धमा । (२०८० कार्तिक ०२)