इन्टर्न र रेजिडेण्ट चिकित्सकको कार्यबोझ सम्बन्धी सूचना l (२०८०/०४/२९)