चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ! (२०८१.०२.११)