बिशेष परीक्षाको पूनर्योग सम्बन्धी सूचना ! (२०८० चैत्र २५)